نوار اریب ساتن (1756)

25,000 ریال بدون مالیات.

فروش بصورت متری میباشد

1 متر
ساتن
کالباسی
درجه یک