نوار اریب ساتن (1756)

20,000 ریال بدون مالیات.

فروش بصورت متری میباشد

1 متر
ساتن
سبز
درجه یک
برگ